CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Quyết định 1126/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

Giao dự toán sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2019

Quyết định 151/QĐ-UBND ngày 25/12/2019

25/12/2019

25/12/2018

Dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2019

Nghị quyết 147/NQ-HĐND ngày 24/12/2019

24/12/2019

24/12/2019

Giao vốn đầu tư năm 2020 nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng NTM

Quyết định 143/QĐ-UBND ngày 18/12/2019

18/12/2019

18/12/2019

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Kbang

Quyết định 02/QĐ-UBND ngày 14/1/2019

14/01/2019

14/1/2019

Giao dự toán chi quản lý hành chính năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 238/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

29/12/2018

29/12/2017

Giao dự toán thu- chi ngân sách năm 2018 cho các xã, thị trấn

Quyết định 237/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

28/12/2018

28/12/2018

Giao dự toán chi Sự nghiệp kiến thiết thị chính, quy hoạch năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 163/QĐ-UBND ngày 27/12/2018

27/12/2018

27/12/2018


|<<1 2 3 4 5 6>>|

Đăng ký nhận tin: