CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Giao dự toán chi Sự nghiệp kinh tế năm 2019 cho Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện KBang

Quyết định 164/QĐ-UBND ngày 27/12/2018

27/12/2018

27/12/2018

Giao dự toán sự nghiẹp kinh tế năm 2019 cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kbang

Quyết định 165/QĐ-UBND ngày 27/12/2018

27/12/2018

27/12/2018

Giao dự toán chi Sự nghiệp kinh tế năm 2019 cho Trạm quản lý thuỷ nông

Quyết định 167/QĐ-UBND ngày 27/12/2018

27/12/2018

27/12/2018

Giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2019

Quyết định 1073/QĐ-UBND ngày 26/12/2018

26/12/2018

26/12/2018

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019

Quyết định 1040/QĐ_UBND ngày 26/12/2018

26/12/2018

26/12/2018

Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2019

Quyết định 1039/QĐ-UBND ngày 26/12/2018

26/12/2018

26/12/2018


|<<1 2 3 4 5 6>>|

Đăng ký nhận tin: