CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Giao dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2019 cho các xã, thị trấn

Quyết định 152/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Giao dự toán chi Đảm bảo xã hội năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn

Quyết định 142/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Giao dự toán sự nghiệp Giáo dục và ĐT năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 145/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Giao dự toán thu - chi học phí năm 2019 cho các đơn vị trường học

Quyết định 146/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Giao dự toán kinh phí Quốc phòng - An ninh năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 147/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Giao dự toán chỉ Sự nghiệp Môi trường năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 148/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Giao dự toán chi khác ngân sách năm 2019

Quyết định 149/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Giao dự toán chi Quản lý hành chính năm 2019 cho các cơ quan đơn vị

Quyết định 150/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Kbang

Quyết định 02/QĐ-UBND ngày 10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018


|<<1 2 3 4 5 6>>|

Đăng ký nhận tin: