CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Giao dự toán chi sự nghiệp Kinh tế năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

Dự toán kinh phí Quốc phòng - An ninh cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 240/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

Giao dự toán thu - chi học phí năm 2018 cho các đơn vị trường học

Quyết định 242/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

Giao chỉ tiêu thu bán lâm sản tịch thu năm 2018

Quyết định 253/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

Giao dự toán chi sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2018

Quyết định 247/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

Giao dự toán chi Đảm bảo xã hội năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định số 246/ QĐ-UBND ngày 29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

Giao dự toán chi sự nghiệp Môi trường năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 244/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017


|<<1 2 3 4 5 6>>|

Đăng ký nhận tin: