CHUYÊN MỤC

ky-hop-thu-10-(1).jpg
Hội nghị liên tịch
Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND huyện Kbang nhiệm kỳ 2021-2026
Nội dung chương trình
Giấy Triệu tập
Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 13
Phiếu chất vấn
Gợi ý thảo luận
Báo cáo TT HĐND và các ban HĐND huyện
Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, 6 tháng cuối năm 2023 của Thường trực HĐND huyện
Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Kinh tế-XH
Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Pháp chế
Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Dân tộc
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND huyện khóa VIII
Báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện, Khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về miễn nhiệm PCT UBND huyện và Uỷ viên UBND huyện khoá VIII
Báo cáo kết quả thẩm tra Báo cao số 234/BC-UBND ngày 29/6/2023 Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 (lĩnh vực nội chính
Kết quả thẩm tra Báo cáo số 22/BC-TA ngày 20/6/2023 của Chánh án Toà án nhân dân huyện tại kỳ họp thứ Mười Ba, HĐND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Kết quả thẩm tra Báo cáo số 80/BC-VKS ngày 15/6/2023 của Viện trưởng Viên kiểm sát nhân dân huyện tại kỳ họp thứ Mười Ba, HĐND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Kết quả thẩm tra báo cáo số 228/BC-UBND ngày 26/6/2023 Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023
Kết quả thẩm tra Báo cáo số 123/BC-CCTHADS ngày 22/5/2023 của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án huyện tại kỳ họp thứ Mười Ba, HĐND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Kết quả thẩm tra Báo cáo số 225/BC-UBND ngày 23/62023 của UBND huyện về công tác thanh tra, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023
Báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023
Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 
Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 (đợt 2)
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc cho ý kiến về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục thục hiện Chươngt rình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết chi ý kiến về dự kiến danh mục đầu tư công năm 2024 từ nguồn vốn đầu tư ngân sách huyện
Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khoá VIII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm
Báo cáo tổng hợp các nội dung giám sát chuyên đề  của HĐND huyện, TT HĐND huyện trong năm 2021 và năm 2022  
Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Sáu và các kỳ họp trước của HĐND huyện khoá VIII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-XH Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023
Báo cáo thẩm tra của Báo cáo của UBND huyện về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 đối với nội dung thuộc lĩnh vực dân tộc
Báo cáo UBND huyện
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn huyện
Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023
Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023
Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Tình hình thực hiện công tác thanh tra, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023
Tình hình thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Sáu và các kỳ họp trước của HĐND huyện khoá VIII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm
Công văn Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND huyện, khóa VIII
Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khoá VIII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm
Báo cáo tiếp thu, giải trình, bổ sung các nội dung kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khoá VIII (nhiệm kỳ 2021-2026)
Báo cáo các ngành
Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Toà án nhân dân huyện
Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện
Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 của UBMTTQ VN huyện
Chất vấn và kết quả thực hiện nội dung chất vấn
Báo cáo của phòng Văn hoá và Thông tin
Báo cáo của Hạt Kiểm Lâm
Báo cáo của phòng Giáo dục và Đào tạo
Báo cáo của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Đề nghị trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện đối với Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ
Đề nghị trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện đối với Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng
Đề nghị trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện đối với Trưởng Công an huyện
Đề nghị trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện đối với Trưởng phòng Lao động - Thương binh và XH
Đề nghị trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện đối với Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tài nguyên và MT
Phiếu chất vấn
Giám đốc Chi nhánh VP ĐKĐĐ trả lời chất vấn
Trưởng phòng Lao động - Thương binh và XH trả lời chất vấn
Trưởng phòng phụ trách phòng Tài nguyên và MT trả lời chất vấn
Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng trả lời chất vấn
Trưởng Công an huyện trả lời chất vấn
Tờ trình HĐND huyện
Tờ trình về ban hành Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện
Tờ trình UBND huyện
Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Uỷ viên UBND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Tờ trình về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 F1
Tờ trình về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 F2
Tờ trình về dự kiến danh mục đầu tư công năm 2024 từ nguồn vốn đầu tư ngân sách huyện và nguồn chi thường xuyên chuyển sang chi đầu tư phát triển
Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Tờ trình về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 (đợt 2)
Tờ trình về việc cho ý kiến về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục thục hiện Chươngt rình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện
Nghị quyết
Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện.
Nghị quyết về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 và các kỳ họp trước của HĐND huyện khoá VIII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm
Nghị quyết về việc bầu bổ sung Uỷ viên UBND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022
Nghị quyết cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn vốn ngân sách huyện
Nghị quyết trọng tâm về kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2023
Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 (đợt 2)
Nghị quyết về việc cho ý kiến về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục thục hiện Chươngt rình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện
Văn bản khác
Thông báo kết quả Kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII
Thông báo kết quả Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII
Thông báo kết quả Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XII

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai