CHUYÊN MỤC

ky-hop-thu-10.jpg
Hội nghị liên tịch
Giấy triệu tập
Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ Mười
Nội dung Chương trình
Báo cáo TT HĐND và các ban HĐND huyện
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khoá VIII
Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của Thường trực HĐND huyện
Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện.
Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của các Ban Dân tộc - HĐND huyện.
Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ban Pháp chế - HĐND huyện.
Kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện “Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch giai đoạn 2016-2021”.
Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND huyện về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Tư và các kỳ họp trước của HĐND huyện khoá VIII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm;
Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện huyện khoá VIII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.
Thẩm tra Báo cáo 512/BC-UBND ngày 6/12/2022 tình hình thực hiện nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 (lĩnh vực nội chính).
Thẩm tra Báo cáo số 508/BC-UBND ngày 6/12/2022 tình hình thực hiện công tác thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng  năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Thẩm tra Báo cáo số 509/BC-UBND ngày 6/12/2022 tình hình thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Thẩm tra Báo cáo số 48/BC-TA tình hình thực hiện công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 của Tòa án nhân dân.
Thẩm tra Báo cáo số 06/BC-VKS ngày 02/12/2022 tình hình thực hiện công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân.
Thẩm tra Báo cáo 334/BC-CCTHADS ngày 30/9/2022 tình hình thực hiện công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự.
Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 (lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội).
Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư năm 2022.
Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.
Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023.
Thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 (lĩnh vực dân tộc).
Thẩm ra dự thảo các nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư công trình năm 2023
Thẩm tra dự thảo nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư năm 2023, Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023
Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 (Theo Nghị quyết 122/NQ-HĐND)
Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết 90/NĐ-HĐND)
Thẩm tra dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mương tiêu thủy
Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.
Báo cáo UBND huyện
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2022; nhiệm vụ năm 2023.
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư năm 2022.
Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.
Báo cáo tình hình thực hiện công tác thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng  năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Kết quả thực hiện, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Sáu, HĐN huyện khoá VIII
Kết quả thực hiện, giải quyết ý kiến, kiến nghị theo Kế hoạch giám sát 301/KH-HĐND ngày 31/10/2022 của HĐND huyện
Giải trình việc đầu tư xây dựng công trình Mương tiêu thủy
Tiếp thu, giải trình các nội dung trình Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện Khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Báo cáo các ngành
Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 của Toà án nhân dân huyện
Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện
Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 của Ủy ban MTTQVN huyện 
Tờ trình HĐND huyện
Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện khóa VIII.
Về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2023 Về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022-2023; lập, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách xã, thị trấn năm 2022-2023.
Tờ trình UBND huyện
Về việc đề nghị phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023
Về việc đề nghị phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023 F2
Về việc đề nghị phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023 F3
Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách huyện; Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 nguồn ngân sách Trung ương, Ngân sách tỉnh
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện).
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND huyện).
Quyết định chủ trương đầu tư dự án đường Lê Văn Tám, thị trấn (đoạn Lê Lợi - cầu Lê Văn Tám) Hạng mục: thảm bê tông nhựa mặt đường
Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường Lý Tự Trọng (đoạn Quang Trung - Hai Bà Trưng), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Quyết định chủ trương đầu tư dự án Mở rộng đường trung tâm xã Sơn Lang
Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Công an Thị trấn, xã Krong, xã Đak Smar huyện Kbang, tỉnh Gia Lai - Hạng mục: Nhà làm việc và các hạng mục phụ
Quyết định chủ trương đầu tư dự án Thủy lợi Đak Plen; Hạng mục: Sửa chữa cống xả cát, nâng cao kênh để chống tràn cục bộ, đạt đan đoạn xung yếu, sửa chữa đường ra khu sản xuất
Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án Mương tiêu thủy thị trấn Kbang (Đoạn Lê Quý Đôn +45m đến Kè chống sạt lở suối Đăk Lôp, thị trấn Kbang, huyện Kbang
Nghị quyết
Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện khóa VIII.
Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2023 Về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022-2023; lập, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách xã, thị trấn năm 2022-2023.
Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện “Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch giai đoạn 2016-2021”.
Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện huyện khoá VIII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.
Nghị quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Nghị quyết Về phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023 F1
Nghị quyết 
Về phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023 F2
Nghị quyết Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách huyện; Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 nguồn ngân sách Trung ương, Ngân sách tỉnh
Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện).
Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND huyện).
Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án đường Lê Văn Tám, thị trấn (đoạn Lê Lợi - cầu Lê Văn Tám) Hạng mục: thảm bê tông nhựa mặt đường
Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường Lý Tự Trọng (đoạn Quang Trung - Hai Bà Trưng), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án Mở rộng đường trung tâm xã Sơn Lang
Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Công an Thị trấn, xã Krong, xã Đak Smar huyện Kbang, tỉnh Gia Lai - Hạng mục: Nhà làm việc và các hạng mục phụ
Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án Thủy lợi Đak Plen; Hạng mục: Sửa chữa cống xả cát, nâng cao kênh để chống tràn cục bộ, đạt đan đoạn xung yếu, sửa chữa đường ra khu sản xuất
Nghị quyết Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án Mương tiêu thủy thị trấn Kbang (Đoạn Lê Quý Đôn +45m đến Kè chống sạt lở suối Đăk Lôp, thị trấn Kbang, huyện Kbang
Thông báo KQ kỳ họp thứ Bảy, thứ Tám, thứ Chín - HĐND tỉnh khóa XII
Thông báo kết quả kỳ họp thứ Bảy (Kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Thông báo kết quả kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Thông báo kết quả kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Văn bản khác
Phiếu chất vấn
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười HĐND huyện khóa VIII
Đề nghị Trưởng phòng Giáo dục - ĐT trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện
Trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND huyện đối với Trưởng phòng Giáo dục và ĐT
Đề nghị Hạt trường Hạt kiểm lâm trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện
Trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND huyện đối với Hạt trưởng Hạt kiểm lâm
Đề nghị Trưởng phòng Văn hoá và TT trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện
Trả lời chất vấn của đai biểu HĐND huyện đối với Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin
Gợi ý thảo luận
Ý kiến thảo luận tổ
Danh sách thảo luận tổ 1
Danh sách thảo luận tổ 2
Danh sách thảo luận tổ 3

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai