CHUYÊN MỤC

ky-hop-thu-5-(2).png
Hội nghị liên tịch
Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Chương trình kỳ họp
Báo cáo TT HĐND và các ban HĐND huyện
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri (Trước Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khoá VIII)
Thẩm tra báo cáo của UBND hyện về "tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022" Đối với nội dung thuộc lĩnh vực dân tộc
Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022
Kết quả tình hình hoạt động của Ban Kinh yế - Xã hội HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022
Thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
Thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 (lần 2)
Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn vốn đầu tư và nguồn vốn chi thường xuyên chuyển sang vốn đầu tư phát triển
Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp thuỷ lời Đak Hlim, xã Kon Pne
Giải quyết nội dung phát sinh giữa 02 kỳ họp HĐND huyện (Báo cáo tại kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khoá VIII)
Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện
Tình hình hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
Kết quả thẩm tra Báo cáo số 280/BC-UBND ngày 30/6/2022 của UBND huyện về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 trên lĩnh vực nội chính
Kết quả thẩm tra báo cáo số 267/BC-UBND ngày 24/6/2022 của UBND Huyện về công tác thanh tra; công tác giải quyết khiêu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; kêý quả công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp cuối năm 2022
Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Tư và các Kỳ họp trước, HĐND huyện khoá VII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm
Kết quả thẩm tra Báo cáo số 266/BC-UBND, ngày 24/6/2022 của UBND huyện về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 
Kết quả thẩm tra Báo cáo số 26/BC-TA ngày 20/6/2022 của Chánh án Toà án nhân dân huyện
Kết quả thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện trình tại Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện, khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Kết quả thẩm tra Báo cáo số 80/BC-VKS ngày 15/6/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện
Kết quả tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022
Kết quả thẩm tra Báo cáo số 225/BC-CCTHADS ngày 2/6/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
Kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan nhà nước cấp huyện và UBND các xã, thị trấn từ năm 2019 đến nay
Thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội)
Thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
Thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện
Báo cáo UBND huyện
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Kế hoạch Giám sát số 226/KH-UBND ngày 25/5/2022 của Thường trực HĐND huyện
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Tình hình thực hiện dự toán thu chi nhân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022
Tình hình thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
Công tác thanh tra; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
Tình hình thực hiện vốn đầu tư 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Báo cáo các ngành
Thông báo Kết quả Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022, Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khoá VIII của Điện lực Kbang
Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cư tri trước Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khoá VIII của Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Kbang Đông GIa Lai
Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
Báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự huyện về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
Tờ trình HĐND huyện
Đề nghị thông qua Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện
Tờ trình UBND huyện
Miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND huyện (nhiệm kỳ 2021-2026)
Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Thuỷ lợi Đak Hlim,xã Kon Pne, huyện Kbang
Đề nghị phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 (Phần I)
Phần II
Phần III
Miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện khoá VIII đc Vũ Văn Hiền
Cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách huyện
Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 (lần thứ hai)
Nghị quyết
Nghị quyết miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đc Nguyễn Quang Toàn
Nghị quyết Phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu chi Ngân sách địa phương năm 2021
Nghị quyết Chủ trương đầu tư dự án Thuỷ lợi Đak Hlim,xã Kon Pne, huyện KBang
Nghị quyết Miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện khoá VIII, nhiệmkỳ 2021-2026 đc Vũ Văn Hiền
Nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022
Nghị quyết về cho ý kiến dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách huyện
Nghị quyết Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 (lần thứ hai)
Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện khoá VIII
Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Tư và các kỳ họp trước của HĐND huyện khóa VIII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.
Văn bản khác
Phiếu chất vấn
Nội dung gợi ý thảo luận

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai