CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤCTIÊU QUỐC GIA
TRÍCH YẾU VĂN BẢN KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH ĐÍNH KÈM
kết quả thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào DTTS&MN  năm 2022 và kế hoạch triển khai năm 2023 88/BC-UBND 24/3/2023 TẢI TẠI ĐÂY
kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mtqg xây dựng NTM năm 2023 309/KH-UBND 15/3/2023 TẢI TẠI ĐÂY
tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 72/BC-UBND 13/3/2023 TẢI TẠI ĐÂY
thực hiện đăng ký nội dung dự án thực hiện nội dung 1 và nội dung 3 của tiểu dự án 2 - dự án 3 chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023 249/UBND-KT 3/3/2023 TẢI TẠI ĐÂY
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2023 165/KH-UBND 15/2/2023 TẢI TẠI ĐÂY
triển khai thực hiện nghị quyết số 24/2021/qh15 của quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 09/BC-UBND 9/1/2023 TẢI TẠI ĐÂY
Kế hoạch giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêuquốc giagiảm nghèo bền vững năm 2022 1710/KH-UBND 30/11/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện kbang 1709/KH-UBND 30/11/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Phân công nhiệm vụ cơ quan, đơn vị phụ trách thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới 2611/QĐ-UBND 22/11/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Phê duyệt tài liệu tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo cơ sở thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 2586/QĐ-UBND 18/11/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Kế hoạch đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình các cấp thuộc tiểu dự án 4, dự án 5 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địab àn huyện kbang năm 2022 1617/KH-UBND 16/11/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Đăng ký danh mục sửa chữa từ nguồn vốn sn chương tình mục tiêu quốc gia năm 2022 1599/UBND-KT 9/11/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Phê duyệt kế hoạch thực hiện nội dung 2- tiểu dự án 1 thuộc dự án 10, chương tình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện kbang 2524/QĐ-UBND 9/11/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Kế hoạch Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1; từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện kbang 1594/KH-UBND 8/11/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Điều chỉnh giảm dự toán kinh phí sự nghiệp kinh tế, giáo dục&đt, đảm bảo xã hội để đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 2513/QĐ-UBND 7/11/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Phân bổ vốn cho ubnd các xã thị trấn, và các cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 2453/QĐ-UBND 3/11/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Phân bổ vốn cho ubnd các xã thị trấn, và các cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 2452/QĐ-UBND 3/11/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Phân bổ vốn cho ubnd các xã thị trấn, và các cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 2451/QĐ-UBND 3/11/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 446/BC-UBND 2/11/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 141/NQ-HĐND 31/10/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 140/NQ-HĐND 31/10/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 139/NQ-HĐND 31/10/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Nghị quyết điều chỉnh giảm dự toán kinh phí sự nghiệp kinh tế, giáo dục và đào tạo, đảm bảo xã hội năm 2022 để đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 202 137/NQ-HĐND 29/10/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn i: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện kbang 1524/KH-UBND 27/10/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Kế hoạch truyền thông về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện kbang 1509/KH-UBND 25/10/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1; từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện kbang. 1455/KH-UBND 12/10/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Giao kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện năm 2022 1410/UBND-TH 7/10/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Giao kế hoạch vốn đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện 2297/QĐ-UBND 5/10/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Giao kế hoạch vốn đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện 2296/QĐ-UBND 5/10/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Kế  hoạch truyền thông về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện 1375/KH-UBND 30/9/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Phê duyệt danh mục định hướng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh để cộng đồng, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện kbang 1906/QĐ-UBND 30/8/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Thuyết minh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia 354/BC-UBND 26/8/2022 TẢI TẠI ĐÂY
 Báo cáo kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia 315/BC-UBND 22/7/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2022 223/BC-UBND 31/5/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Phân khai vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 dự án 3 (hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã ngoài 30a, 135) 578/QĐ-UBND 30/3/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Kế hoạch thực hiện chương tình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện kbang 313/KH-UBND 10/3/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Thành lập ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện kbang giai đoạn 2021-2025 304/QĐ-UBND 28/02/2022 TẢI TẠI ĐÂY
Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn huyện kbang 243/KH-UBND 28/02/2022 TẢI TẠI ĐÂY

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai