CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch chuyển đổi vị trí việc làm 2017

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2017 theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ

13/01/2017

Chuyển đổi vị trí công tác 1 (năm 2017)

Quyết định về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã năm 2017 theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ 

04/4/2017

Chuyển đổi vị trí công tác 2 (năm 2017)

Quyết định về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã năm 2017 theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ 

04/4/2017

Chuyển đổi vị trí công tác 3 (năm 2017)

Quyết định về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã năm 2017 theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ 

04/4/2017

Chuyển đổi vị trí công tác 4 (năm 2017)

Quyết định về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã năm 2017 theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ 

04/4/2017

Chuyển đổi vị trí công tác 5 (năm 2017)

Quyết định về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã năm 2017 theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ 

04/4/2017

Thông báo chuyển đổi vị trí việc làm năm 2017

Thông báo về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2017 theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ 

24/02/2017

Đăng ký nhận tin: