CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

CV thống nhất việc phân bổ chỉ tiêu biên chế 2017

Về việc thống nhất phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017 

3/7/2017

Điều chỉnh BC phòng LĐTBXH

Quyết định về việc điều chỉnh biên chế hành chính

31/7/2017

Điều chỉnh biên chế PLĐ-PTCKH

Quyết định về việc điều chỉnh biên chế hành chính

26/9/2017

Bổ sung BC phòng KTHT

Quyết định về việc giao bổ sung biên chế hành chính đối với phòng Kinh tế - Hạ tầng

05/12/2017

Bổ sung biên chế phòng VHTT

Quyết định về việc giao bổ sung biên chế hành chính đối với phòng Văn hóa - Thông tin

05/12/2017

Điều chỉnh BC phòng TNMT & phòng Tư pháp

Quyết định về việc điều chỉnh biên chế hành chính 

06/12/2017


|<<1 2 3>>|

Đăng ký nhận tin: