CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kỷ luật viên chức phòng Dân tộc

Hồ sơ kỷ luật viên chức phòng Dân tộc năm 2017

11/4/2017

Phiếu đánh giá, phân loại VC. Phan Dũng Hoàng Kha

Phiếu đánh giá, phân loại viên chức bị kỷ luật năm 2017

15/12/2017

Thông báo xếp loại trưởng phòng Dân tộc

Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức lãnh đạo năm 2017 (Trưởng phòng Dân tộc)

08/01/2018

Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ các đơn vị năm 2017

Công văn về việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị năm 2017

04/01/2018

QĐ khen thưởng năm 2017

QĐ v/v tặng danh hiệu "Tập thể LĐTT", "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở", danh hiệu "Lao động tiên tiến" và tặng giấy khen đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017

31/01/2018

Báo cáo kết quả thực hiện kết luận sau thanh tra

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện kết luận của thanh tra về việc thăm hỏi, tặng quà Tết cho người có có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016

31/3/2018

Đăng ký nhận tin: