CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thực hiện ISO của xã Sơn Lang

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ISO, ban hành mục tiêu chất lượng, công bố ISO

04/9, 29/9, 14/12/2017

Thực hiện ISO của xã Đăk Hlơ năm 2018

Quyết định ban hành mục tiêu chất lượng, quyết định ban hành danh mục; quyết định áp dụng danh mục tài liệu

03/01;4/11;27/11/2018