CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Bổ nhiệm Chánh VP

Về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng HĐND-UBND

25/01/2017

Bổ nhiệm Phó Chánh VP

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND

25/01/2017

Bổ nhiệm Chánh Thanh tra

Quyết định về việc bổ nhiệm Chánh Thanh tra huyện

31/8/2017