CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ năm 2018

Công văn về việc triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ năm 2018

12/11/2018

Phê duyệt thuyết minh Dự án hỗ trợ trồng cây ăn quả (Bưởi da xanh) thuộc CT MTQG xây dựng NTM năm 2018 trên địa bàn xã Đăk Hlơ

Về việc Phê duyệt thuyết minh Dự án hỗ trợ trồng cây ăn quả (Bưởi da xanh) thuộc  CT MTQG xây dựng NTM năm 2018 trên địa bàn xã Đăk Hlơ

18/10/2018