CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định Công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2017

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của xã Đăk Hlơ

30/01/2017

Quyết định Công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2018

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của xã Đăk Hlơ

30/01/2018

Phê duyệt Phương án phân bổ định mức chi ngân sách và dự toán thu- chi ngân sách xã năm 2018

Về việc Phê duyệt Phương án phân bổ định mức chi ngân sách và dự toán thu- chi ngân sách xã năm 2018

10/01/2018