CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng tại UBND xã Đăk Hlơ

Về việc  thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng tại UBND các xã Kon Pne, Đăk Rong, Kông Lơng Khơng, Đăk Hlơ, Tơ Tung và xã Đông

10/10/2018