CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh "Vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947"

Về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh "Vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947"

20/03/2017

Thành lập Trung tâm văn hoá thể thao xã Đăk Hlơ

Về việc thành lập Trung tấm Văn hoá- Thể thao xã Đăk Hlơ

15/11/22017

Phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2018

Về việc Phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016- 2020

30/11/2018