CHUYÊN MỤC

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn huyện Kbang

Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Kbang

24/01/2014

Kế hoách sử dụng đất năm 2018 của huyện Kbang

Về việc phê duyệt kế hoách sử dụng đất năm 2018 của huyện Kbang

27/02/2018