CHUYÊN MỤC

dhpt.png
  Dự báo trong nhiệm kỳ 2020-2025 có những thuận lợi cơ bản đó là kinh tế phát triển đúng hướng, chất lượng sản xuất nông nghiệp được tăng lên, tỷ trọng ngày dịch vụ ngày càng tăng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; xã cơ bản hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh những thuận lợi chúng ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn như kinh tế phát triển chủ yếu vẫn dựa và nông-lâm nghiệp-thủy sản; việc khai thác tiềm năng lợi thế cũng như nguồn lực của xã còn hạn chế; tình hình thiên tại, dịch bệnh diễn biến khó lường; tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi; năng lực thực tiễn và tính sáng tạo của đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…
Từ những cơ hội và thách thức trên, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thể như sau:
MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
         1- Mục tiêu
          Phát huy thế mạnh của địa phương, khai thác tốt mọi nguồn lực, tiềm năng lợi thế trên địa bàn để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Nông-lâm nghiệp-thủy sản, thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng”. Tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất và chất lượng cây trồng; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân; quan tâm công tác chính sách xã hội, giảm nghèo bền vững. Củng cố quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Huy động tối đa mọi nguồn lực để xây dựng xã Đak Rong cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
         2- Các chỉ tiêu chủ yếu
        * Về kinh tế
1) Cơ cấu kinh tế: Nông-lâm nghiệp-thủy sản: 76,57%; Thương mại-dịch vụ: 22,43%; Tiểu thủ công nghiệp-xây dựng: 1%.
2) Xây dựng xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
3) Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 từ: 45 triệu đồng/người/năm.
4) Tổng diện tích gieo trồng: 1.775 ha; trong đó chuyển đổi diện tích cây trồng 54,5 ha.
5) Trồng rừng mới: 150 ha.
6) Chăn nuôi: 13.340 con, trong đó gia súc: 4.640 con; gia cầm: 8.700 con.
7) Sản lượng nuôi trồng thủy sản: 12 tấn.
8) Sản phẩm OCOP: 3 sản phẩm.
9) Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 95%.
10) Tăng thu ngân sách hàng năm: 10%.
11) Số làng nông thôn mới: 3 làng.
12) Thành lập HTX hoạt động hiệu quả: 1 HTX.
* Về văn hóa- xã hội:
13) Số trường đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1: 1 trường; cấp độ 2: 1 trường.
14) Tỷ lệ hộ nghèo: <5%.
15) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: < 15%
16) Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 95%.
17) Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 50%.
18) Tỷ lệ hộ sử dụng điện: 100%.
19) Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 100%.
20) Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý: 65%.
* Về quốc phòng-an ninh
21) Tỷ lệ giao quân hàng năm: 100%.
22) Tỷ lệ xây dựng lực lượng dân quân: 2,2%.
23) Tỷ lệ thôn, làng, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn về ANTT: 100%.