CHUYÊN MỤC

cctc.png
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ   GHI CHÚ
CÁN BỘ        
1 Đinh Nao Bí thư Đảng ủy kiêm CT HĐND xã    
2 Nguyễn Sý Hữu Phó Bí thư Đảng ủy xã    
3 Đinh Văn Nơ Phó CTHĐND xã    
4 Lê Văn Quang Chủ tịch UBND xã    
5 Đinh Văn Chá Phó chủ tịch UBND xã    
6 Đinh Thị Thìn Chủ tịch UBMT TQ VN xã    
7 Đinh Thị Thuên Chủ tịch HPN xã    
8 Đinh Thị Tham Bí thư Đoàn thanh niên xã    
9 Đinh Văn Bal Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã    
CÔNG CHỨC        
1 Đinh Văn Nam Trưởng Công an xã    
2 A Phong Chỉ huy trưởng BCH QS xã    
3 Đinh Văn Dóc ĐC-XD xã    
4 Đinh Văn Sơn ĐC-NN xã    
5 Đinh Múi TP-HT xã    
6 Đinh Thị Điêm TP-HT xã    
7 Ông Thị Thu Phương TC-KT xã    
8 Nguyễn Thùy Dung TC-KT xã    
9 Vũ Thị Phương Thùy VP-TK xã    
10 Ngô Văn An VP-TK xã    
11 Hà Thị Hồng Hạnh VH-XH xã    
12 Đinh Thị Vi VH-XH xã