CHUYÊN MỤC

Thủ tục hành chính

05/07/2020

     Một số nội dung mới trong lĩnh vực chứng thực bản chính giấy tờ, văn bản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã
     Thực hiện Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai “về việc công bố 10 TTHC được sửa đổi bổ sung thuộc lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. Có tổng cộng 10 TTHC bao gồm:
1.  Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;
2.  Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được);
3.  Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch;
4.  Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch;
5.  Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực;
6.  Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở;
7.  Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;
8.  Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở;
9.  Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở;
10.  Chứng thực di chúc.
 
Căn cứ Quyết định 1329/QĐ-BTP ngày 01/6/2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi quản lý chức năng của Bộ Tư Pháp,  Quy định bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao gồm các trường hợp sau:
1.  Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ;
2.  Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung;
3.  Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp;
4.  Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân;
5.  Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Xem chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/Quyet-dinh-1329-QD-BTP-2020-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-chung-thuc-Bo-Tu-phap-444658.aspx
      
                                                                                                                                                          Bảo Ngọc