CHUYÊN MỤC

Tuyên truyền, phổ biến luất tố cáo năm 2018

27/12/2019

     Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội Khóa XIV, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/06/2018, với 9 chương, 67 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019; là công cụ pháp lý quan trọng bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013.
      Toàn văn Luật Tố cáo năm 2018 có tại bản đính kèm:
       http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?        class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=162375