No Slider camera item document in target location!

CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Công tác triển khai thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg trên đại bàn xã Kông Bơ La trong năm 2022.

Trong những năm qua, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội miền núi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong địa bàn xã nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đã...

Default news teaser image
HẬU QUẢ CỦA VIỆC TẢO HÔN ĐỐI VỚI BẢN THÂN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật (điểm a khoản 1 Điều 8 Luật HN&GĐ 2014). Tảo hôn là một tập tục (hủ tục) tồn tại lâu đời ở nhiều nhóm cộng đồng và các dân...

Default news teaser image
Tảo hôn - Nguyên nhân - Hậu quả và giải pháp hạn chế việc tảo hôn.

Hiện nay, bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà đã dẫn đến tình trạng nam và nữ đã kết hôn trước độ tuổi quy định ( hay còn gọi là tảo hôn). Thực trạng này diễn ra rất phổ biến. Đặc biệt việc tảo hôn cũng rất phổ biến ở những vùng sâu...

Default news teaser image
Một số nội dung cơ bản của Luật số 102/2016/QH13 Luật trẻ em.

Ngày 05/4/2016 tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật số 102/2016/QH13 “Luật trẻ em”, có hiệu lực từ ngày 01/6/2017.

Default news teaser image
Một số nội dung cơ bản của Luật số 36/2018/QH14 Luật phòng, chống tham nhũng.

Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018 thay thế cho Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13.

Default news teaser image
Một số nội dung cơ bản của Luật số 48/2019/QH14, Luật Dân quân tự vệ năm 2019.

Sau hơn 09 năm thực hiện, Luật Dân quân tự vệ năm 2009 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững...

Default news teaser image
Một số nội dung cơ bản của Luật số 42/2013/QH13 Luật tiếp công dân.

Luật tiếp công dân được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25/11/2013, gồm có 9 Chương và 36 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014.

Default news teaser image
Một số nội dung cơ bản của Luật số 02/2016/QH14 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016, gồm có 9 Chương và 68 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Default news teaser image
Một số nội dung cơ bản của Luật số luật nghĩa vụ quân sự 2015.

Để góp phần xây dựng an ninh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Ngày 19/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, đã thông qua Luật nghĩa vụ quân sự và có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01...

Default news teaser image
Một số điểm mới của Thông tư 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ công an về “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú”.

Từ ngày 01/7/2021, Thông tư 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ công an về “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú” có hiệu lực. Thông tư này sẽ thay thế Thông tư 35/2014/TT-BCA và...

Default news teaser image
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT SỐ 68/2020/QH 14 LUẬT CƯ TRÚ

Ngày 13/11/2020, Quốc hội đã thông qua Luật số 68/2020/QH14 Luật Cư trú  (có hiệu lực từ 01/7/2021). Luật số 68/2020 có một số điểm mới chú ý sau:

Default news teaser image
Những nội dung mới, cơ bản của Luật số 52/2014/QH13 Luật Hôn nhân, gia đình

Ngày 19/6/2014, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật hôn nhân và Gia đình (Luật số 52/2014/QH13, Luật này có hiệu lực từ ngày 01/1/2015, với 10 chương, 133 điều quy định về chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý...

6 Điểm mới của luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019
6 Điểm mới của luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

Một trong 07 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 là Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia 2019. Đây cũng là một trong những luật chứa những quy định tác động mạnh tới đông đảo người dân.