No Slider camera item document in target location!

CHUYÊN MỤC

dhpt.png

- Thu nhập bình quân đầu người 38 triệu đồng/người/năm
- Tổng sản lượng lương thực 1.867 tấn
- Tổng diện tích gieo trồng 3.390
- Tổng đàn gia súc 4.600 con, tổng đàn gia cầm 5.650 con.
- Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 7%
- Số thôn, làng đạt thôn, làng Văn hóa 100%, trường học văn hóa đạt 100%
- Gia đình văn hóa đạt 75%
- Y tế: Duy trì trạm đạt chuẩn quốc gia về ytế.
- Duy trì phổ cập đúng độ tuổi: 100%
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,4%
- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi: 15%
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia: 100%
- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm ytế: 100%
- Xã đạt chuẩn loại 1 về quốc phòng an ninh nông thôn.