No Slider camera item document in target location!

CHUYÊN MỤC

cctc.png
 
KHỐI STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

SỐ ĐT
 
Đảng ủy 1 Đinh Bát HUV-BT Đảng ủy-CT HDND xã 0358700479
2 Nguyễn Thị Đào PBT TT. Đảng ủy 0972041618
3 Trịnh Xuân Thông PBT Đảng ủy-CT.UBND xã 0367854849
Chính quyền HĐND 1 Đinh Bát HUV - BT Đảng ủy-CT HDND xã 0358700479
2 Trần Văn Sơn PCT HĐND xã 0387669259
UBND 1 Trịnh Xuân Thông PBT Đảng ủy - CT. UBND xã 0367854849
2 Đinh Brươn PCT UBND xã 0373031681
Văn phòng-Thống kê 3 Nguyễn Thị Tâm Văn phòng - thống kê 0942584368 
Tư pháp - Hộ tịch 4 Đinh hring Tư pháp - Hộ tịch 0385273216
5 Đinh Chtrăm Tư pháp - Hộ tịch 0327904994 
Địa chính - Xây dựng 6 Nguyễn Duy Thành Địa chính - Xây dựng 0973601274 
7 Đinh Minh ĐC - NN - MT 0353789532 
Tài chính- Kế toán 8 Phạm Thị Thủy Tiên Tài chính - Kế toán 0378228245 
9 Trịnh Thị Tâm Tài chính - Kế toán 0974391079 
Văn hóa - Xã hội 10 Vũ Anh Tuấn Văn hóa - Xã hội 0976885479
11 Ngô Thị Tâm Văn hóa - Xã hội 0335870988 
Công An xã 12 Nguyễn Tiến Lâm Trưởng CA xã 0869545299
13 Hà Huy Khang P.TCA xã 0363513579
Ban Chỉ huy Quân sự 14 Lê Ngọc Chiến CHT BCHQS xã 0973351031
15 Tạ Văn Tín P.CHT BCHQS xã 0974719941 
       
Cán bộ không chuyên trách xã 16 Đinh Thị Đới CB Dân tộc - Tôn giáo xã 0969273989 
17 Võ Hữu Đi Bảo vệ xã 0374016405
18 Đinh Rang Thú y 0385693774 
       
 
 
 
Khối mặt trận và các đoàn thể
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 1 Đinh Bdang CT UBMTTQVN xã 0348156930
2 Đinh Ân PCT UBMTTQVN xã 0387776936
Hội LHPN xã 1 Lương Thị Trà Giang CT.Hội LHPN xã 0396590207 
2 Đinh Thị Đới PCT.Hội LHPN xã 0377425231
 
Đoàn TNCS HCM xã
1 Đinh Thách BT Đoàn TN xã 0982641712
2 Nguyễn Đức Toàn PBT đoàn TN 0976717856
Hội CCB xã 1 Nguyễn Đức Tuấn CT.Hội CCB xã 0967599459
2 Đinh Râu PCT.Hội CCB xã 0984072133
Hội ND xã 1 Đinh Gruôl CT.Hội ND 0973480254 
2 Đặng Thị Hoài PCT.Hội ND 0976727225 
Tổ chức xã hội Hội NCT xã 1 Trịnh Thị Thông CT.Hội NCT 0376662467
2 Đinh Liêng PCT Hội NCT  
Hội CTĐ xã 1 Đinh Bước CT. Hội  CTĐ 0374016749
2 Đinh Thách PCT. Hội CTĐ 0982641712