No Slider camera item document in target location!

CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Giao biên chế phòng TNMT

Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2017 đối với phòng Tài nguyên và Môi trường

19/4/2017

QĐ giao biên chế văn phòng HĐND-UBND

Quyết định về việc giao biên chế hành chính và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017 đối với Văn phòng HĐND-UBND huyện

19/4/2017

Giao biên chế phòng Nội vụ

Quyết định về việc giao biên chế hành chính, sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017 đối với phòng Nội vụ

19/4/2017

Giao biên chế phòng LĐTB&XH

Quyết định về việc giao biên chế hành chính, sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017 đối với phòng Lao động, Thương binh và xã hội

19/4/2017

Giao biên chế phòng Tư pháp

Quyết định về việc giao biên chế hành chính năm 2017 đối với phòng Tư pháp

19/4/2017

Giao biên chế phòng Tài chính - Kế hoạch

Quyết định về việc giao biên chế hành chính năm 2017 đối với phòng Tài chính - Kế hoạch

19/4/2017

Giao biên chế phòng Văn hóa - Thông tin

Quyết định về việc giao biên chế hành chính năm 2017 đối với phòng Văn hóa - Thông tin

19/4/2017

Giao biên chế phòng Giáo dục - Đào tạo

Quyết định về việc giao biên chế hành chính năm 2017 đối với phòng Giáo dục - Đào tạo

19/4/2017

Giao biên chế phòng Y tế

Quyết định về việc giao biên chế hành chính năm 2017 đối với phòng Y tế

19/4/2017

Giao biên chế Thanh tra huyện

Quyết định về việc giao biên chế hành chính năm 2017 đối với Thanh tra huyện

19/4/2017


|<<1 2 3>>|