CHUYÊN MỤC
1. Thông tin liên hệ:

           UBND xã Kông Lơng Khơng
    Địa chỉ: Thôn Hbang - Xã Kông Lơng Khơng - huyện Kbang - Gia Lai
    Điện thoại: 06293580703
           Fax: 
               Email: ubndkonglongkhong.kbang@gialai.gov.vn