CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2021

Đánh giá sơ kết thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2021 và đề xuất khung nội dung thực hiện chương trình giai đoạn 2021 - 2025

20/05/2019

20/05/2019

Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm tháng cao điểm năm 2019

Kết quả kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tháng cao điểm VSATTP năm 2019

15/05/2019

15/05/2019

Quyết định 192/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ và Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

28/02/2013

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân trung tâm huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

30/5/2014

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện Kbang

18/11/2014

Công văn 906/UBND-NC

V/v yêu cầu thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân theo đúng quy định

8/6/2016

Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018

Quyết định số 1698/QĐ-UBND

29/12/2017

Quyết định số 09/QĐ-UBND, ngày 15/01/2019

Giao chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp năm 2019

15/01/2019

Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 07/01/2019

Củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo Vệ sinh ATTP xã Kông Lơng Khơng năm 2019

07/01/2019

Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 15/01/2019

Tổ chức, tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019

15/01/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|