CHUYÊN MỤC

dhpt.png
Các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/ người/ năm.
- Lương thực bình quân đầu người 2.000 kg/ người/ năm.
    - Thu ngân sách tại địa phương tăng 10%/ năm trở lên.
- Tổng diện tích gieo trồng đạt: 3.537 ha.
- Trồng rừng mới: 150 ha.
- Tổng đàn gia súc: 5.938 con.
- Hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới: 5%.
- Hạ tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống: 22,5%.
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới: 1,11%.
- Số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 98%
- Hàng năm huy động trẻ em trong độ tuổi ra lớp: 98%.
- Số hộ được nghe đài và xem truyền hình: 100%
- Số hộ sử dụng điện 100%
- Số làng đạt tiêu chuẩn làng văn hóa: 10/10 làng.
- Số gia đình văn hóa đạt: 85 %.
- 100 % làng đạt loại 1 về an ninh trật tự.
- Kết nạp Đảng viên mới trong nhiệm kỳ: 49 đảng viên (tương đương 4%)
- Tỷ lệ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 80% trở lên.
- Tỷ lệ chi bộ đạt HTTNV hàng năm: 100% trở lên.
- Không có chi bộ yếu kém.
- Hàng năm Đảng bộ xã đạt HTTNV.
- Số làng có mô hình nông hội : 30% (03 làng)