CHUYÊN MỤC

cctc.png
KHỐI ĐẢNG
Đồng chí Đinh Ních
Chức vụ: HUV- Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã.
Email: dinhnichkrong@gmail.com
SĐT: 0966 186 600 - 039 418 2060
Đồng chí Nguyễn Tiến Ninh
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã.
Email: tienninhkrong@gmail.com
SĐT: 0979 744 889
KHỐI CHÍNH QUYỀN
Đồng chí Đỗ Công Trúc
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã.
Email: docongtruckbang@gmail.com
SĐT: 0977 177 257
Đồng chí Đinh Văn Ble
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã
Email: blekrong@gmail.com
SĐT: 0169 654 6548 - 0978 197733
Đồng chí Hỏa Văn Cường
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã
Email: hoacuongnvkb@gmail.com
SĐT: 0972 086 700
Đồng chí Đinh Hmớ
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã
Email: dinhhmokrong@gmail.com
SĐT: 0986 823 805
MẶT TRẬN VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
Đồng chí Mai Ngọc Hoàn Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã
Email: mattranxakrong@gmail.com
SĐT: 0367 289 430
Đồng chí Đinh Thị Cheo
Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN xã
Email: phuongphan8310@gmail.com
SĐT: 033 622 1913
Đồng chí Đinh Nu
Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã
Email: nongdanxakrong@gmail.com
SĐT: 035 548 2488
Đồng chí Nguyễn Đăng Danh
Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã
Email: nguyendangdanh123@gmail.com
SĐT: 0968 453 466
Đồng chí: Nguyễn Văn Nhật
Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên xã
Email: doanxakrong81@gmail.com