CHUYÊN MỤC

Làng Tăng xã Krong quyết tâm hoàn thành nông thôn mới

(ngày đăng bài: 30/05/2019)
Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới (LNTM) trong đồng bào dân tộc thiểu số, Làng Tăng xã Krong được chọn điểm xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Kbang.
Đến nay, làng Tăng đã hoàn thành 13/19 tiêu chí: tiêu chí số 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 19; còn lại 6/19 tiêu chí phấn đấu năm 2019 hoàn thành gồm: tiêu chí số 6, 9, 11, 16, 17, 18.
FB_IMG_1559092764026.jpg
Để xây dựng làng nông thôn mới đúng theo tiến độ, UBND xã Krong đã xây dựng kế hoạch, tổ chức di dời nhà rông làng Tăng với mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các ban ngành đoàn thể xã trong việc xây dựng làng điểm làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số tại làng Tăng; Tập trung huy động lực lượng đông đảo từ nhân dân đến các chi hội, đoàn thể trong làng và ban lãnh đạo làng để thực hiện việc di dời nhà rông làng đạt kết quả.
FB_IMG_1559092766602.jpg
Kế hoạch di dời nhà rông làng Tăng được thực hiện trong 2 ngày (từ ngày 25-26/5/2019) với lực lượng tham gia hơn 60 người.