CHUYÊN MỤC

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021-2025              

1- Mục tiêu tổng quát
Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; gắn phát triển kinh tế với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phấn đấu xây dựng xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ xã thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
2- Các chỉ tiêu chủ yếu (giai đoạn 2021-2025)
* Về kinh tế
(1) Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Nông - lâm nghiệp 80%; thương mại - dịch vụ 15%;  tiểu thủ công nghiệp: 5 %.
(2) Tổng diện tích gieo trồng hằng năm: 3.830 ha. (trong đó: Cây Ngô lai, rau đậu các loại 2.700 ha; Lúa nước 2 vụ 40 ha; cây tinh bột (Mỳ) 500; cây  Mía 370 ha; cây Cà phê 100 ha; cây Ca cao, Mắc ca, tiêu 20 ha; Cây ăn quả 100 ha.
(3) Tổng đàn gia súc: 3.200 con, (trong đó: đàn heo: 1.220 con; Đàn bò: 1.200 con; đàn trâu: 180 con; đàn dê: 600 con). Gia cầm:5000 con.
(4) Trồng rừng mới:  30 ha/năm.
(5) Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025: 45 triệu đồng/người/năm.
(6) Thu cân đối ngân sách xã hưởng: tăng 10%/năm trở lên.
(7) Phấn đấu tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công đạt 100%; cá nhân đạt 80%.
(8) Duy trì Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, xây dựng mô hình nông hội:  04 mô hình trở lên.
(9) Phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.
(10) Số Thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới: 02 thôn, làng.
* Về văn hóa - xã hội
(11) Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã đến năm 2025:  dưới 5%.
(12) Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 50%.
(13) Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 100%.
(14) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên:  Dưới 1,2%.
(15) Trường học đạt chuẩn quốc gia: 2/2 trường.
(16) Tỷ lệ người dân tiếp cận thường xuyên với các dịch vụ y tế 100%; giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.
(17) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: dưới 20%.
(18) Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh: 100%.
(19) Số thôn, làng văn hóa: 9/9 thôn, làng;
(20) Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%; cơ quan xã đạt công sở văn hóa
* Về quốc phòng, an ninh
(21) Hàng năm, xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.
(22) Giao quân hằng năm: đạt 100% chỉ tiêu huyện giao.
* Công tác xây dựng hệ thống chính trị
(23) Kết nạp Đảng viên mới trong nhiệm kỳ: 40 Đảng viên (tương đương 5%/năm).
(24) Tỷ lệ đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt: 90%
(25) Tỷ lệ Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt: 85%
(26) Đảng bộ hằng năm đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.      
(27) Chính quyền xã (HĐND-UBND), hằng năm đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
(28) UBMTTQ và các đoàn thể hằng năm đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
(29) Tỷ lệ chi bộ được kiểm tra, giám sát đến hết nhiệm kỳ: 100%
(30) Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức: 90%.