CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND

Quy định thang điểm áp dụng xét tặng danh hiệu " Gia đình văn hóa", Thôn văn hóa", " Làng văn hóa", Tổ dân phố văn hóa" và tương đương trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/03/2019

02/04/2019