CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

QUYẾT ĐỊNH số 183/QĐ-UBND

 
v/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của xã Lơ Ku

13/07/2020

13/07/2020

QUYẾT ĐỊNH số 184/QĐ-UBND

V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của xã Lơ Ku

13/07/2020

13/07/2020

Nghị quyết 01/NQ-HĐND

V/v Thông qua chương trình giám sát của HĐND năm 2021

 

25/06/2020

25/06/2020

Nghị quyết 02/NQ-HĐND

V/v thông qua quyết toán thu - chi ngân sách và sử dụng kết dư năm 2019

25/06/2020

25/06/2020

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND

V/v thông qua danh mục duy tu bảo dưỡng công trình cở sở hạ tầng Chương trình 135 và Nông thôn mới năm 2020

25/06/2020

25/06/2020

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND

V/v thông qua Phương án huy động nhân dân đóng góp xây dựng công trình Đường nội làng Tăng năm 2020

25/06/2020

25/06/2020

Nghị quyết số 05/NQ-HDND

V/v thông qua danh mục công trình từ nguồn tiền sử dụng đất năm 2019, 2020 và tiền nhân dân đóng góp

25/06/2020

25/06/2020

kế hoạch số 2/KH-UBND

Về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn xã năm 2020

 

07/01/2020

07/01/2020

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt dự toán thu - chi ngân sách cấp xã và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2020

31/12/2019

31/12/2019

Phương án số 18/PA-UBND

Phương án huy động nhân dân đóng góp kinh phí mua nhà tang lễ của xã năm 2020

24/12/2019

24/12/2019


|<<1 2>>|