CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo số 135a/TB-UBND

Về việc mời tham gia thực hiện gói thầu xây lắp  công trình: Đường từ trung tâm làng ra nghĩa địa làng Đăk k jông (làng Kbang cũ). Hạng mục: Nền đường, hệ thống thoát nước

01/10/2021

01/10/2021

Thông báo số 123a/TB-UBND

Về việc mời tham gia thực hiện gói thầu cộng đồng của gói thầu xây lắp. Công trình: đường ra khu sản xuất làng Đăk kjông (Đoạn nối tiếp BTXM đi khu sản xuất)

22/09/2021

22/09/2021

Quyết định số 1441/QĐ-UBND

Về việc phân bổ vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện năm 2021 (đợt 1)
 

08/09/2021

08/09/2021

QUYẾT ĐỊNH số 183/QĐ-UBND

 
v/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của xã Lơ Ku

13/07/2020

13/07/2020

QUYẾT ĐỊNH số 184/QĐ-UBND

V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của xã Lơ Ku

13/07/2020

13/07/2020

Nghị quyết 01/NQ-HĐND

V/v Thông qua chương trình giám sát của HĐND năm 2021

 

25/06/2020

25/06/2020

Nghị quyết 02/NQ-HĐND

V/v thông qua quyết toán thu - chi ngân sách và sử dụng kết dư năm 2019

25/06/2020

25/06/2020

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND

V/v thông qua danh mục duy tu bảo dưỡng công trình cở sở hạ tầng Chương trình 135 và Nông thôn mới năm 2020

25/06/2020

25/06/2020

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND

V/v thông qua Phương án huy động nhân dân đóng góp xây dựng công trình Đường nội làng Tăng năm 2020

25/06/2020

25/06/2020

Nghị quyết số 05/NQ-HDND

V/v thông qua danh mục công trình từ nguồn tiền sử dụng đất năm 2019, 2020 và tiền nhân dân đóng góp

25/06/2020

25/06/2020


|<<1 2>>|