CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định số 1038/QĐ-UBND

Phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND xã Lơ Ku khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

29/06/2021

29/06/2021

Quyết định số 1039/QĐ-UBND

Phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND xã Lơ Ku khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

29/06/2021

29/06/2021