CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định số 20/QĐ-UBND

V/v Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của xã Lơ Ku

27/01/2022

27/01/2022

Quyết định số 12/QĐ-UBND

V/v Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của xã Lơ Ku

20/01/2021

20/01/2021

QUYẾT ĐỊNH số 02/QĐ-UBND

V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của xã Lơ Ku

06/01/2020

06/01/2020