CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định phê duyệt 01 quy trình nội bộ giải quyết TTHC mới

Quyết định phê duyệt 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới, 18 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

10/01/2023

10/01/2023

Công văn 1444/UBND-NC

Về việc thực hiện thay đổi vị trí việc làm đối với viên chức nhà nước là giáo viên trên địa bàn tỉnh

14/5/2013

Quyết định 69/QĐ-UBND

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kbang đến năm 2020

24/02/2014

QUYẾT ĐỊNH 07/2014/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế Một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn tỉnh Gia Lai

26/6/2014

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Kbang, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

Quyết định 800/QĐ-UBND

25/10/2016

Công văn 1409/UBND-NC

     Về thực hiện ý kiến, hướng dẫn của Bộ Nội vụ

11/4/2017

Quyết định 1231/QĐ-BNN-KTHT

Phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã Nông nghiệp

09/04/2018

Công văn số: 945/SNNPTNT-VPNTM

Về việc hướng dẫn một số nội dung về xây dựng Làng Nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số

31/5/2018


|<<1 2 3>>|