CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

Báo cáo Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND xã lần thứ Tám khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

02/7/2018