CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Phê duyệt phương án xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật

Về việc phê duyệt phương án và dự toán thực hiện thí điểm thu gom, vận chuyển , xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các xã: Đông, Nghĩa An, Kông Lơng Khơng , Kông Bờ La, Đăk Hlơ năm 2017 - 2018.

10/11/2017

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn huyện Kbang

Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Kbang

24/01/2014

kế hoách sử dụng đất năm 2018 của huyện Kbang

Về việc phê duyệt kế hoách sử dụng đất năm 2018 của huyện Kbang

27/02/2018

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư

Về việc rà soát, bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư gai đọa 2016 - 2028

09/03/2018

Quy định về một số chính sách hõ trợ đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Về việc ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai

03/6/2016

Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng

Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 đến năm 2020.

21/6/2016

Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện Kbang

Kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai tháctrên địa bàn huyện Kbang

14/8/2017

Phương án thu gom rác thải sinh hoạt

Phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Nghĩa An

07/03/2017

Quyết định phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng NTM

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2017- 2020

13/11/2017

Quyết định phê duyệt quy hoạch sản xuất Nông, Lâm, Thủy sản

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết sản xuất Nông, Lâm, Thủy sản xã Nghĩa An giai đoạn 2012- 2020

26/12/2013


|<<1 2>>|