CHUYÊN MỤC

Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng

Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 đến năm 2020.

21/6/2016

Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện Kbang

Kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai tháctrên địa bàn huyện Kbang

14/8/2017