CHUYÊN MỤC

Phê duyệt phương án xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật

Về việc phê duyệt phương án và dự toán thực hiện thí điểm thu gom, vận chuyển , xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các xã: Đông, Nghĩa An, Kông Lơng Khơng , Kông Bờ La, Đăk Hlơ năm 2017 - 2018.

10/11/2017

Phương án thu gom rác thải sinh hoạt

Phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Nghĩa An

07/03/2017