CHUYÊN MỤC

Đại hội Đảng bộ xã Sơ Pai lần thứ IX đã phát huy dân chủ, trí tuệ, bản lĩnh, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; gắn phát triển kinh tế với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phấn đấu xây dựng xã Sơ Pai đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ xã thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trọng tâm là chuyển dịch Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Nông - lâm nghiệp 40%; thương mại - dịch vụ 45%;  tiểu thủ công nghiệp 15 %. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 48 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã đến năm 2025 đạt  dưới 4,12%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,00%. Tỷ lệ người dân tiếp cận thường xuyên với các dịch vụ y tế 100%; giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Số thôn, làng văn hóa 7/7 thôn, làng; Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 83%; cơ quan xã đạt công sở văn hóa và xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Kết nạp Đảng viên mới trong nhiệm kỳ 30 Đảng viên (tương đương 4%/năm). Tỷ lệ đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90%. Tỷ lệ Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90%. Đảng bộ hằng năm đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chính quyền xã, UBMTTQ và các đoàn thể hằng năm đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.