CHUYÊN MỤC

dhpt.png
1- Mục tiêu tổng quát
Tập trung huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, đi đôi với thực hiện tiến bộ công bằng xã hội; bảo vệ tốt môi trường sinh thái; phát triển nền kinh tế kết hợp với củng cố và tăng cường tiềm lực về -quốc phòng an ninh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên; xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.
Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định. Tạo sự chuyển biến cơ bản và phát triển toàn diện về giáo dục - đào tạo, y tế văn hóa, thông tin, thể thao. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về XD NTM.
2- Các chỉ tiêu chủ yếu (nhiệm kỳ 2015-2020)
- Cơ cấu kinh tế: Nông - lâm nghiệp; thương mại - dịch vụ. Trong đó: tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp chiếm 95 %, ngành thương mại-dịch vụ chiếm 5%. 
- Thu ngân sách đạt: 4.800 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân đầu người đạt: 23 triệu đồng/người/năm.
- Tổng diện tích gieo trồng đạt: 2.900 ha.
- Tổng đàn gia súc: 4.600 con.
- Hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới:7.%.
- Hạ tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới: 10 %.
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới:1,1%.
- Số hộ sử dụng điện 100%.
- Tỷ lệ hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 100%.
- Số hộ được xem truyền hình và nghe đài 100%.
- Số thôn, làng văn hoá 100%; số hộ gia đình văn hoá 70.%.
- Phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2015.
- Hàng năm xã và 100% thôn, làng đạt loại I về an ninh nông thôn.
- Kết nạp đảng viên mới hàng năm từ: 7 % trở lên so với đảng số.
- Tỷ lệ chi bộ đạt TSVM: 70 % trở lên.
- Chính quyền hàng năm đạt loại A.
- Mặt trận, các đoàn thể hàng năm đạt 80.% loại A,20 .% loại B.
- Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ:70%
- Chi bộ có chi ủy tăng:2 chi bộ
- Đảng bộ hàng năm đạt trong sạch vững mạnh.