CHUYÊN MỤC


     Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Sơ Pai đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết các dân tộc, chủ động, sáng tạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ VIII đề ra. Kinh tế có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao; tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp chiếm 52,85%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 9,27%; thương mại - dịch vụ chiếm 37,88%. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 41 triệu đồng/người, vượt 78%  so với Nghị quyết, tăng 18 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được sự chỉ đạo, triển khai tích cực của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tham gia, đóng góp của nhân dân, đến nay xã đạt 14/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Công tác quản lý đất đai, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, quy hoạch khu trung tâm xã và quy hoạch các khu dân cư tại các thôn, làng, huy động các nguồn lực để đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng được quan tâm triển khai đồng bộ, tổng mức đầu tư vốn toàn xã hội trên địa bàn 5 năm qua đạt 13.756 triệu đồng, sử dụng và quản lý tốt các nguồn vốn do xã làm chủ đầu tư.

     Các lĩnh vực văn hóa, giáo  dục, y tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và an sinh xã hội luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Chất lượng dạy và học được nâng lên, công tác duy trì sĩ số học sinh được đảm bảo; đã tổ chức được 03 lớp dạy nghề, đào tạo lao động nông thôn, số lao động có việc làm được qua đào tạo đạt trên 27%, số lao động trong độ tuổi có việc làm đạt 90%; Trạm y tế xã có 01 bác sỹ, 01 điều dưỡng, 01 nữ hộ sinh, 01 dân số; chất lượng khám, điều trị và ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên; Công tác dân số kế hoạch hoá gia đình được quan tâm triển khai đồng bộ, công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ mới được chú trọng; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, 100% hộ dân trên địa bàn xã được cấp thẻ Bảo hiểm y tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,14%/năm; toàn xã có 71,79% số hộ gia đình đạt gia đình văn hoá (tăng 1,79 % so Nghị quyết); có 6/7 thôn, làng văn hoá, đạt 85,71%; 100% thôn, làng đã xây dựng và thực hiện hương ước. Xã đã có trung tâm văn hóa; 100% thôn,  làng có nhà sinh hoạt cộng đồng; 100% số hộ được xem truyền hình và nghe đài.

     Công tác an ninh chính trị, quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong 5 năm, xã luôn tổ chức tốt công tác huấn luyện nâng cao nhận thức, kỷ thuật, chiến thuật, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân, dự bị động viên. Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu; công tác giáo dục quốc phòng triển khai có hiệu quả, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; thường xuyên tổ chức phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được triển khai đồng bộ; Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả ở tất cả các ngành, lĩnh vực.

     Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị luôn được quan tâm triển khai và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng gắn với học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, trọng tâm là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên luôn được triển khai kịp thời, hiệu quả. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, đã sắp xếp củng cố, kiện toàn đảm bảo đúng quy định. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã và cán bộ thôn làng được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được quan tâm, đã kết nạp được 36/39 đảng viên (đạt 92,30% so với Nghị quyết), nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 141 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, đã góp phần giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; việc phổ biến, tuyên truyền các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã được chú trọng qua đó, đã góp phần ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng. Công tác dân vận đã được Đảng ủy lãnh đạo chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện đồng bộ, thường xuyên. Các phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã phát huy hiệu quả, có nhiều mô hình, cá nhân điển hình có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư góp phần tích cực trong công tác xây dựng và giữ gìn mối đoàn kết giữa các dân tộc, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo ở địa phương.

     Hội đồng nhân dân xã đổi mới nội dung hoạt động, tổ chức tốt nội dung các kỳ họp, chất lượng các kỳ họp được nâng lên. Công tác tiếp xúc với cử tri, tiếp công dân định kỳ và lắng nghe, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của công dânđược thực hiện đúng quy định. Hoạt động của Ủy ban nhân dân xã được đổi mới, gần thôn, làng, sát dân, thường xuyên kiểm tra nắm tình hình và giải quyết kịp thời những vướng mắc từ thôn, làng.

     Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; quan tâm đến công tác củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên, đoàn viên, xây dựng được 95 hội viên cốt cán. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được quan tâm, chú trọng. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã đem lại kết quả rõ nét; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và các mô hình “Dân vận khéo”, phong trào đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, xây dựng quỹ “vì người nghèo”…thu được nhiều kết quả quan trọng, đã thu hút được sự tham gia của đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng tham gia nhất là các phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới.