CHUYÊN MỤC

Các chỉ tiêu chủ yếu (nhiệm kỳ 2020-2025)
- Về kinh tế:
(1) Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản: 75%; dịch vụ, du lịch: 20%; Tiểu thủ công nghiệp: 05%.
(2) Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025: 45 triệu đồng/năm.
(3) Tỷ lệ tăng thu cân đối NSĐP thực hiện so năm trước: 10% trở lên.
(4) Đến năm 2025 xây dựng xã cơ bản đạt nông thôn mới nâng cao.
(5) Số thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới (theo Chỉ thị 12-CT/TU, ngày 13/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy): 04/09 thôn, làng.
- Về văn hóa – xã hội:
(6) Tỷ lệ hộ nghèo người đồng bào DTTS giảm bình quân/năm: trên 10%.
(7) Tỷ lệ lao động qua đào tạo: trên 20%.
(8) Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế hàng năm: từ 90% trở lên.
(9) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm: 1,1%.
(10) Số trường học đạt chuẩn Quốc gia: 04 trường.
(11) Duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.
(12) Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh: 98%.
(13) Tỷ lệ thôn, làng văn hóa: 100%; hộ gia đình văn hóa: 80%. Cơ quan, đơn vị, trường học, văn hóa: 100%.
- Về Quốc phòng - An ninh:
(14) Tỷ lệ thôn, làng, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT: 100%.
(15) Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu.
- Về xây dựng hệ thống chính trị:
(16) Tỷ lệ chi bộ hàng năm đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: 15% trở lên/tổng số chi bộ trực thuộc.
(17) Bình quân hàng năm kết nạp đảng viên mới: trên 4%.
(18) Tỷ lệ đảng viên HTTNV hàng năm đạt: 90% trở lên.
(19) Đảng bộ xã hàng năm đạt: hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
(20) MTTQ và các đoàn thể hàng năm đạt: hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.