CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ các chức danh công chức, người hoạt động không chuyên trách xã và Kiểm lâm địa bàn xã Sơn Lang

Về việc phân công nhiệm vụ các chức danh công chức, người hoạt động không chuyên trách xã và Kiểm lâm địa bàn xã Sơn Lang

01/08/2023

01/8/2023

Quyết định

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022

03/07/2023

3/07/2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang,
lễ hội trên địa bàn xã Sơn Lang

13/06/2023

13/06/2023

Công văn

Triển khai các hoạt động tuyên truyền ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023

13/06/2023

13/06/2023

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền đền án 06 trên địa bàn xã

01/03/2023

1/03/2023

Quyết định

Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã Sơn Lang

24/02/2023

24/02/2023

Quyết định

Về việc phân công cán bộ, công chức phụ trách công tác tiếp dân tại UBND xã Sơn Lang

24/02/2023

24/02/2023

Quyết định

 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận 1 cửa, 1 cửa liên thông trên địa bàn xã Sơn Lang

24/02/2023

24/02/2023

KẾ HOẠCH

Kế hoạch giảm nghèo năm 2023

13/02/2023

13/02/2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nâng cao
giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn xã Sơn Lang

10/02/2023

10/02/2023


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|