CHUYÊN MỤC

Thông báo

Niêm yết công khai báo cáo đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

27/02/2023

27/02/2023

Quyết định

Phê duyệt Chương trình công tác tư pháp

09/01/2023

9/01/2023

Kế hoạch

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã năm 2023

30/12/2022

30/12/2022

Công văn

Đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

27/12/2022

27/12/2022

Kế hoạch 25

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn xã 

25/03/2022

31/3/2022

BÁO CÁO

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

13/07/2021

13/7/2021

BÁO CÁO

Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp pháp luật 6 tháng đầu năm 2021

07/05/2021

5/7/201

dsa

20/02/2020

2/20/2020

Giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ đợt 3 ,năm 2017

Quyết định 1696/QĐ-BKHĐT ngày 22/11/2017

22/11/2017

22/11/2017

There are currently no news.