CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Kbang đến năm 2020

Công văn 345/UBND-KT ngày 21/3/2019

21/03/2019

21/3/2019

Công văn 43/UBND-KT

Về việc Triển khai lập quy hoạch vùng huyện kbang đến năm 2020

9/1/2019

Quy định về một số chính sách hõ trợ đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

 Về việc ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai

03/6/2016