CHUYÊN MỤC1. Thông tin liên hệ:

           UBND xã Tơ Tung
    Địa chỉ: Xã Tơ Tung - huyện Kbang - Gia Lai
    Điện thoại: 0269 3580711
           Fax: 0269 3580711
               Email: ubndtotung.kbang@gialai.gov.vn