CHUYÊN MỤC

HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ NĂM 2020

(ngày đăng bài: 05/01/2021)
           Sáng ngày 05/01/2021, MTTQVN xã Tơ Tung tổ chức Hội nghị ủy ban mặt trật tổ quốc việt Nam xã Tơ Tung lần thứ 6 khóa X (Nhiệm kỳ 2019-2024). Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Hải - PCT UBMTTQVN huyện và Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các ban ngành đoàn thể xã; Ủy viên UBMTTQVN xã;  Trưởng, phó ban công tác mặt trận làng.
 

           Khai mạc Hội nghị Đ/c: Nông Thị Danh - Chủ tịch MTTQVN xã nhẫn mạnh một số nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2020 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2021. Đ/c cũng chỉ đạo những mặt còn hạn chế tồn tại về công tác mặt trận bất cập sau một năm thực hiện nhiệm vụ, đánh giá, phân tích những cơ hội, khó khăn, trách thức và yêu cầu hội nghị tập trung cao độ, phát huy trách nhiệm, thẳng thắn thao luận chỉ ra nguyên nhân của những vướng mắc để thống nhất đưa ra những giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2021.
         Tại Hội nghị Đ/c: Lãnh Văn Mạnh - Phó chủ tịch MTTQVN xã. Đã thông qua báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021.
1609810481661-(1).jpg
(Toàn cảnh Hội nghị)
        Dự Hội nghị, đại diện thường trực UBND xã. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH,QP-AN năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021. Và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đ/c Đinh Văn Hải - PCT UBMTTQVN huyện kbang. Đánh giá rất cao kết quả công tác Mặt trận năm 2020 với söï tham gia cuûa chính quyền và các ban ngành, đoàn thể của xã và toàn thể các vị UVUBMTTQVN xã khóa X, hội nghị sẽ bànđi đến thống nhất, xây dựng phương hướng hoạt động năm 2021 kết quả cao hơn. Hội nghị cần tập trung đánh giá kết quả các mặt hoạt động công tác của mặt trận trong năm qua về mặt đã làm được, chưa làm được, tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ngày càng đi vào cuộc sống của nhân dân, thực sự là động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tê, văn hóa xã hội, góp phần phấn đấu xây dựng và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên đại bàn xã.
1609817824090.jpg
(Ảnh Đ/c: Đinh Văn Hải - PCT UBMTTQVN huyện kbang)
         Tại Hội nghị đã tập trung thảo luận và quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết hội nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tơ Tung lần thứ 6 (Nhiệm kỳ 2019-2024). Tiếp tục triển khaivaanj động nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,đô thị văn minh”. Triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bên vững”. Và Đẩy mạnh “phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” găn với phong trào toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn goai thông, phòng chống tại phạm, tệ nạn mại dâm, ma túy… tạo cộng đồng dân cư.Triển khai Nghị quyết chuyên đề của Đảng về lãnh đạo đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn.
1609821235139.jpg

1609821120193.jpg
(Ảnh khen thưởng tập thể, cá nhân)
          Nhân dịp tổng kết, UBMTTQVN xã đã trao giấy khen cho 3 tập thể  và 02 cá nhân điển hình hiếm đất nông thôn mới, 04 cá nhân đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
                                                                                                                      Nông Thị Hảo - BTV